Τρόποι εξέτασης Ειδικών Μαθημάτων

ΑΡΜΟΝΙΑ

Δίδεται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση μια μελωδία, που αντιστοιχεί στις γνώσεις του "Υποχρεωτικού Αρμονίας".
Κατά την εναρμόνιση της μελωδίας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Κίνηση φωνών: επεξεργασία της μελωδικής γραμμής με τη χρήση ξένων φθόγγων, μιμήσεων, ποικιλμάτων, καθυστερήσεων κ.λπ.
  • Λειτουργικότητα αρμονικών συνδέσεων: χρήση πτωτικών σχημάτων και κατάλληλη εναρμόνισή τους, κατάλληλη εναρμόνιση των μετατροπιών, κατάλληλη εναρμόνιση των αρμονικών αλυσίδων, κατάλληλη χρήση αλλοιωμένων συγχορδιών κ.λπ.
  • Αρμονικός ρυθμός: ομαλότητα στη μετρική παράθεση των συγχορδιών.
  • Συνολική εικόνα: η γενική μουσική δημιουργικότητα.

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος "ΑΡΜΟΝΙΑ" διαρκεί 3 ώρες.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ" περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.

Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:

  • Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων.
  • Με τη δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών.
  • Με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.
  • Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.
  • Με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση - ταύτιση μελωδιών.

Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως: Ανακοινώνεται κατ' αρχάς στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10" έως 12" χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.

Ειδικότερα η εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:

α) Για την πρώτη ομάδα (αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων) ακούγεται ο φθόγγος- αφετηρία χωρίς να ονομάζεται. Ακολουθούν ένα ανιόν διάστημα (1η ερώτηση) και ένα κατιόν διάστημα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο ένα ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήματος με αφετηρία τον οξύτερο και το βαθύτερο φθόγγο των προηγούμενων ερωτήσεων αντίστοιχα ή με τελείως διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήματος.

β) Για τη δεύτερη ομάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις συγχορδίες (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση συγχορδίες μπορεί να είναι: μείζονες, ελάσσονες, μεθ' εβδόμης, μετ' ενάτης,
εβδόμης ελαττωμένης (με ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες ακούγονται με πραγματικό αριθμό φθόγγων (δηλαδή χωρίς διπλασιασμούς φθόγγων) και η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος της συγχορδίας.

γ) Για την τρίτη ομάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις διαδοχές συγχορδιών (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση διαδοχές μπορεί να είναι πτωτικά σχήματα ή άλλες χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη και οι προς επιλογή απαντήσεις διατυπώνονται με αναφορά βαθμίδων και με την αντίστοιχη αρίθμηση μπάσου.

δ) Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές ρυθμικών αξιών με τονισμό στο ισχυρό και στο σχετικώς ισχυρό μέρος του μέτρου που συγκροτούν τέσσερα ως έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου. Οι επιλογές απαντήσεων περιλαμβάνουν μόνο τις ενδείξεις μέτρων, πχ. 4/4, 3/4 κοκ. Δεν δίδονται δηλαδή μέτρα όπως 4/2, 3/2 κοκ.
Με την τέταρτη ερώτηση της ομάδας αυτής ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν ακροώμενη διαδοχή ρυθμικών αξιών με κάποια από τις γραμμένες με φθογγόσημα επιλογές που θα έχουν μπροστά τους.

ε) Για την πέμπτη ομάδα (αναγνώριση- ταύτιση μελωδιών) δίνεται στην εκφώνηση ο αρχικός φθόγγος και η κλίμακα  μονοφωνικών μελωδιών έξι ως οκτώ το πολύ μέτρων, οι οποίες ακολουθούν (ερωτήσεις 1 ως 4). Ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν την ακροώμενη μελωδία με μία από τις γραμμένες με νότες επιλογές που έχουν μπροστά τους.

Η βαθμολογία στην κλίμακα 1-100 κατανέμεται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της.

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ" διαρκεί περίπου είκοσι (20) λεπτά.

menu
menu