Εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

Εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

Γενικές πληροφορίες

Καθηγητές: Γιάννης Λυγεράκης, Ιωάννα Κωστάκη


Στο Σύγχρονο Ωδείο Κρήτης λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι για τα τμήματα αυτά εξετάζονται, εκτός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, και στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ". Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν χωριστά σε καθένα από τα ειδικά μαθήματα βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση (100). Ο βαθμός για τον υπολογισμό των μορίων προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2.

Τα μαθήματα του τμήματος προετοιμασίας Ειδικών Μαθημάτων είναι ατομικά και περιλαμβάνουν ένα μάθημα Αρμονίας και ένα μάθημα Ακουστικών εβδομαδιαίως (2 διδακτικές ώρες). Η προετοιμασία διαρκεί περίπου 1-2 χρόνια για υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικού Αρμονίας και 2-3 χρόνια για πιο αρχάριους υποψήφιους.

Οι σπουδαστές του τμήματος πετυχαίνουν ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100% και αρκετοί από αυτούς κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις των σχολών επιλογής τους.

Για όσους σπουδαστές επιθυμούν παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου Ειδικού Αρμονίας.


Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Τόποι λειτουργίας: Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσ/νίκη), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων είναι να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Διάρκεια & περιεχόμενο σπουδών: Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, διαρθρώνονται δε με βάση το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Ο χαρακτήρας των σπουδών του Τμήματος προϋποθέτει την συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές διέξοδοι: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως μουσικολόγοι, στην εκπαίδευση, σύμβουλοι μουσικών οργανισμών, σε κέντρα ερευνών, ωδεία, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, μουσικοκριτικοί στα Μ.Μ.Ε, παραγωγοί μουσικών εκπομπών, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τρόποι Εξέτασης Ειδικών Μαθημάτων

Επιτυχόντες Σπουδαστές

menu
menu